Laadukasta palvelua

- ihmiseltä ihmiselle

Villen Verstas on tamperelainen yritys,joka on perustettu vuonna 2012.

Toi­min­tam­me vii­te­ke­hyk­se­nä ja arvo­na on toi­pu­mi­so­rien­taa­tio, jon­ka kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on pai­not­taa asiak­kai­dem­me omia voi­ma­va­ro­ja, osal­li­suut­ta omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sä, elä­män mer­ki­tyk­sel­li­sek­si koke­mis­ta sekä toi­vek­kuu­den yllä­pi­tä­mis­tä. Rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­syys on myös toi­min­tam­me keskiössä.

Palveluitamme ovat:

Tuetun asumisen palvelu

Ammatillinen tukihenkilö-palvelu

Tehostetun perhetyön-palvelu

Sha­re on facebook
Facebook 
Sha­re on twitter
Twitter 
Sha­re on linkedin
LinkedIn 
Tar­joam­me laa­duk­kaat työ­noh­jaus- sekä kou­lu­tus­pal­ve­lut sekä hen­ki­lös­tö­rat­kai­su­ja sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon alal­le. Procel­la Care kuu­luu samaan yhti­öön Vil­len Vers­taan kanssa.