Ammatillinen tukihenkilö

Amma­til­li­nen tuki­hen­ki­lö­toi­min­ta on tar­koi­tet­tu lap­sil­le ja nuo­ril­le, jot­ka ovat las­ten­suo­je­lun, aikui­sen tuen ja ohjauk­sen tar­pees­sa tai syrjäytymisvaarassa.

 

Vil­len vers­taan amma­til­li­nen tuki­hen­ki­lö­työ on las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon, jäl­ki­huol­lon tai sijais­huol­lon aikai­nen tuki­toi­mi tai SHL:n mukai­nen tuki­toi­mi lap­sil­le ja nuo­ril­le, joil­la on pul­mia kes­kei­sil­lä elä­män osa-alueil­la - koto­na, kou­lus­sa ja/tai vapaa-aikana.

Tuki­hen­ki­lö­toi­min­nan tavoit­tee­na on, että sosi­aa­li­sen tuen ja kun­tou­tuk­sen avul­la lap­si tai nuo­ri saa vah­vem­pia tai­to­ja oman elä­män­sä hal­lin­taan. Toi­min­ta perus­tuu tuki­hen­ki­lön ja tuet­ta­van luot­ta­muk­sel­li­seen suh­tee­seen. Toi­min­nan sisäl­tö perus­tuu aina yksi­löl­li­seen, yhteis­työs­sä asiak­kaan ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän kans­sa laa­dit­tuun suunnitelmaan.

Toi­min­nas­sam­me koros­tuu rat­kai­su­kes­kei­nen työ­ote sekä toi­min­nal­li­suus, jol­loin tapaa­mis­ten sisäl­tö voi vaih­del­la kan­nus­ta­vis­ta kes­kus­te­luis­ta kou­lun­käyn­nin tuke­mi­seen, itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen, sosi­aa­lis­ten suh­tei­den opet­te­luun, har­ras­tus­ten tuke­mi­seen, omien asioi­den hoi­toon sekä omas­ta itses­tä huo­leh­ti­mi­seen. Eli toi­min­ta on sel­lais­ta, joka on sinul­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä elämäntilanteessasi.

 

 

Pal­ve­lua on tar­jol­la pää­asias­sa arki­sin klo 8-20, mut­ta erik­seen sovit­taes­sa myös lauantaisin.

Ota yhteyt­tä:

Asia­kas­oh­jaus +358 50 330 1044

asiakasohjaus@villenverstas.com