Tuettu asuminen

Toi­mim­me tue­tun asu­mi­sen pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na Tam­pe­reel­la. Tuet­tu asu­mi­nen tukee täy­si-ikäi­sen (18 - 65v.) asiak­kaan itse­näis­tä sel­viy­ty­mis­tä omas­sa kodissa.

Tue­tun asu­mi­sen pii­riin kuu­lu­vat nuo­ret (18-21v) aikui­set sekä asiak­kaat, joil­la on mie­len­ter­vey­del­li­siä ongel­mia. Tue­tun asu­mi­sen pii­riin hakeu­du­taan hoi­ta­van tahon teke­mäl­lä pal­ve­lu­pyyn­nöl­lä, joka osoi­te­taan asia­kas­oh­jaus Lois­tol­le tai Luotsille.

Yhteis­työn alku­vai­hees­sa kar­toi­te­taan tuen tar­ve yhdes­sä asiak­kaan sekä hänen lähi­ver­kos­ton­sa kans­sa. Samal­la luo­daan tavoit­teet sii­hen mil­lais­ta tukea ja kuin­ka pal­jon asia­kas tar­vit­see. Työn­te­ki­jä tukee ja ohjaa asia­kas­ta arkie­lä­män asioi­den hoi­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa esim. ruo­ka­huol­to, ter­vey­den­hoi­to, asioi­mi­nen viras­tois­sa, talou­del­lis­ten etuuk­sien hake­mi­nen, vuo­kra, siis­teys, hygie­nia. Tar­vit­taes­sa pal­ve­lun­tuot­ta­ja osal­lis­tuu asiak­kaan kans­sa hoi­to­neu­vot­te­lui­hin psy­kiat­ri­sen hoi­don, kor­vaus­hoi­don tai muun hoi­to­ta­hon yksik­köön. Lisäk­si asia­kas saa tukea ja ohjaus­ta hänen poh­ties­saan omia hen­ki­lö­koh­tai­sia valin­to­jaan liit­tyen elä­män­hal­lin­taan, opis­ke­luun tai työllistymiseen.

Hen­ki­lö­koh­tais­ten tapaa­mis­ten lisäk­si asiak­kaal­la on mah­dol­li­suus olla yhtey­des­sä ohjaa­jiin puhe­li­mit­se. Sovit­tu­ja tapaa­mi­sia voi olla 1-3 ker­taa vii­kos­sa, noin kak­si tun­tia ker­ral­laan tai miten asias­ta on sovittu.

Pal­ve­lu on asiak­kaal­le maksutonta.

Asia­kas­oh­jaus +358 50 330 1044

asiakasohjaus@villenverstas.com