Tehostettu perhetyö

Las­ten­suo­je­lun tehos­tet­tu per­he­työ on las­ten­suo­je­lu­lain 7 luvun 36 §:n perus­teel­la jär­jes­tet­tä­vä avo­huol­lon tuki­toi­mi, joka on mää­rä­ai­kais­ta ja jos­ta päät­tää lap­sen asiois­ta vas­taa­va sosiaalityöntekijä. 

Lap­sen asia­kas­suun­ni­tel­maan perus­tu­va tehos­tet­tu per­he­työ on suun­ni­tel­mal­lis­ta ja tavoit­teel­lis­ta, ja se koh­dis­tuu koko perheeseen.

Tehos­te­tun per­he­työn tavoit­tee­na on, että lap­si voi jat­kaa asu­mis­ta koto­naan oikea-aikai­ses­ti ajoit­tu­van tuen tur­vin, eikä sijais­huol­toa tarvita.

Työs­ken­te­lyl­le ase­te­taan sel­keät per­heen arkeen vai­kut­ta­vat tavoit­teet, joil­la pyri­tään sii­hen, että las­ten­suo­je­lul­li­nen huo­li vähen­tyy tai poistuu.

Yhteistyöllä eteenpäin

Tehos­tet­tua per­he­työ­tä aloi­tet­taes­sa tulee per­heel­lä ja lap­sel­la tai nuo­rel­la olla moti­vaa­tio­ta ja val­miut­ta, sekä van­hem­mil­la riit­tä­väs­ti van­hem­muut­ta tuet­tuun muu­tos­työs­ken­te­lyyn posi­tii­vi­sen muu­tok­sen aikaan saamiseksi.

Tehos­te­tun per­he­työn tulee olla asiak­kaan kans­sa yhteis­työs­sä mää­ri­tel­ty­jen tavoit­tei­den mukaista.

Tehos­tet­tu per­he­työ sisäl­tää kun­tout­ta­via ja arvioi­via mene­tel­miä. Tehos­te­tun per­he­työn tavoit­tee­na on:

  • lap­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen tukeminen
  • van­hem­man ja per­heen arjen hal­lin­nan lisää­mi-
    nen
  • van­hem­man tuke­mi­nen van­hem­muu­den eri osa-alueilla
  • lap­sen ja van­hem­man väli­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen vahvistaminen.

Van­hem­man tuke­mi­sel­la pyri­tään riit­tä­vän vah­vaan van­hem­muu­teen, jos­sa lap­sen tar­pei­siin vas­ta­taan lap­sen iän ja kehi­tys­tar­pei­den mukai­ses­ti riit­tä­väl­lä tavalla.

Työ koh­dis­tuu sekä per­heen jäse­niin yksi­löi­nä että per­he­ko­ko­nai­suu­teen. Työ sisäl­tää ohjaus­ta, neu­von­taa, tukea, yhdes­sä teke­mis­tä ja arjen kas­va­tus­työn mallintamista.

Ota yhteyt­tä:

Asia­kas­oh­jaus +358 50 330 1044

asiakasohjaus@villenverstas.com