METÄSSÄ! -Palvelut

on Vil­len Vers­tas Oy:n uusin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, joka on suun­nat­tu sosi­aa­li-, ter­veys-, kas­va­tus-, ope­tus- sekä kau­pal­li­sen alan ammat­ti­lai­sil­le.

METÄSSÄ! - palveluihin kuuluvat seuraavat tuotteet.

METÄSSÄ! - palaverit

METÄSSÄ! - koulutukset

METÄSSÄ! - hyvinvointi

Jo lyhyt het­ki met­säs­sä edis­tää hyvin­voin­tia ja tekee hyvää, mut­ta pidem­pi het­ki aut­taa jo hyvin irtau­tu­maan tek­no­lo­gias­ta ja hidas­ta­maan tah­tia. METÄSSÄ! – pal­ve­luis­sa ei ole kyse vain luon­nos­ta, kou­lu­tuk­ses­ta tai hyvin­voin­nis­ta, vaan sen idea­na on rau­hoit­taa mie­li ja ruu­mis vas­taa­not­ta­maan nyky­het­ki sti­mu­loi­den kaik­kia viit­tä ais­tia.

METÄSSÄ! – pal­ve­lut paran­ta­vat kun­toa ja psyyk­kis­tä ter­veyt­tä: ihmi­nen elpyy stres­sis­tä, rau­hoit­tuu ja ren­tou­tuu. Veren­pai­ne ja puls­si tasoit­tu­vat, ja stres­si­hor­mo­nin eri­tys vähe­nee. Met­sä­päi­vän jäl­keen kyky sel­viy­tyä kes­kit­ty­mis­tä vaa­ti­vis­ta teh­tä­vis­tä para­nee. Yhte­näi­sen, pää­asias­sa luon­non ääniä sisäl­tä­vän met­sän ”lää­ke­pi­toi­suus” on suu­rem­pi kuin raken­net­tu­jen vihe­ra­luei­den: jo kak­si tai kol­me oles­ke­lu­ker­taa vii­kos­sa lisää hyvin­voin­tia.

Kysy lisää METÄSSÄ! - palveluistamme!

Ville Salonen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, työ­noh­jaa­ja

+358 44 024 1176

Jonni Salonen

Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö, työ­noh­jaa­ja

+358 50 305 7774

Timo Saari

Kou­lut­ta­ja, työ­noh­jaa­ja

+358 40 567 0586

Essi Porola

Luon­to­toi­min­nan ohjaa­ja, työ­noh­jaa­ja

+358 50 384 4177

METÄSSÄ! - palaverit

Tun­tuu­ko, että pala­ve­reis­sa istu­mi­nen on joka päi­väs­tä? Pyö­ri­tään­kö pala­ve­reis­sa tutuis­sa aiheis­sa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen? Tut­ki­mus­ten mukaan jat­ku­va työn ääres­sä istu­mi­nen on ter­veys­ris­ki, johon meil­lä on teil­le sopi­va rat­kai­su.

On sit­ten kysees­sä tii­mi­pa­la­ve­ri, yksik­kö­pa­la­ve­ri, esi­mies­ten­pa­la­ve­ri, joh­to­ryh­män­pa­la­ve­ri, työ­noh­jaus, kehit­tä­mis­päi­vä; niin mei­dän kou­lu­tet­tu­jen työ­noh­jaa­jien kans­sa on mah­dol­lis­ta saa­da uusia näkö­kul­mia tei­dän arjen haas­tei­siin sekä jak­sa­mi­seen. Mei­dän toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on rat­kai-sukes­kei­syys sekä dia­lo­gi­suus, joten pala­ve­rien sisäl­töön tuli­si meil­tä poh­din­taa mm.

 • mit­kä asiat ovat jo hyvin? Mihin olem­me tyy­ty­väi­siä?
 • onnis­tu­mi­sen koke­mus­ten jaka­mi­seen
 • tule­vai­suu­den step­pei­hin
 • ryh­mä­dy­na­mii­kan tun­nis­ta­mi­seen
 • tii­min vah­vuuk­siin ja kehit­ty­mi­seen
 • amma­til­li­sen toi­min­nan vah­vis­ta­mi­seen
 • voi­ma­va­ro­ja esi­mies­työ­hön

MITÄ OVAT METÄSSÄ! - PALAVERIT?

Me tar­joam­me teil­le täy­den pal­ve­lun luon­to­pa­la­ve­ri­ko­ke­muk­sen, joka rää­tä­löi­dään tei­dän tar­pei­siin sopi­vak­si. Läh­tö­koh­tai­ses­ti meil­lä on puo­len päi­vän (3h) sekä koko päi­vän (6h) luon­to­pa­la­ve­rit, mut­ta mah­dol­lis­ta on viet­tää luon­nos­sa vaik­ka illal­la aurin­gon­las­kun aikaan. Luon­to­pa­la­ve­ris­sa läh­dem­me lähi­met­sään laa­vul­le, nuo­tio­pai­kal­le tai yri­tyk­sem­me mökil­le, jos­sa meil­le on val­mii­na läm­min nuo­tio sekä tar­vit­ta­vat pala­ve­ri­tar­vik­keet. Pala­ve­riin voi sisäl­tyä jon­kin ver­ran luon­to­po­lul­la käve­lyä, joten varus­tuk­seen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Sisäl­töön kuu­luu:

 • kul­je­tus työ­pai­kal­ta luon­no­nää­reen vali­tun laa­vun tai nuo­tio­pai­kan lähei­syy­teen sekä takai­sin
 • työ­noh­jaa­jan pal­ve­lut pala­ve­rin toteu­tuk­seen sekä vuo­ro­pu­he­lun tuke­mi­seen
 • puo­len päi­vän pala­ve­rei­hin kuu­luu kahvi/tee, mak­ka­ra (tai muu suo­lai­nen), sekä nuo­tio­pul­la
 • koko päi­vän pala­ve­rei­hin lou­nas­sa­laat­ti juo­mi­neen sekä kahvi/tee ja nuo­tio­pul­la

Hinnasto

Hin­ta 6 hen­ki­lön pala­ve­ril­le

alk. 375€ + alv

 • 3 tun­tia
Hin­ta 6 hen­ki­lön pala­ve­ril­le

alk. 750€ + alv

 • 6 tun­tia

Hin­ta yli 6 hen­ki­lön pala­ve­ril­le

10€ + alv / hlö

METÄSSÄ! - koulutukset

Haluai­sit­ko läh­teä päi­vit­tä­mään osaa­mis­ta­si kou­lu­tuk­seen, jos­sa pää­asias­sa ei oli­si power­point-esi­tys luen­to­sa­lis­sa? Mil­tä kuu­los­tai­si kou­lu­tus­päi­vä luon­non kes­kel­lä ren­nos­sa ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä? Vil­len Vers­taan METÄSSÄ! – kou­lu­tuk­set ovat suun­nat­tu sosi­aa­li-, ter­veys-, kas­va­tus-, ope­tusa­lan- sekä kau­pal­li­sen alan ammat­ti­lai­sil­le ja elo­kuus­ta 2020 alkaen tar­joam­me dia­lo­gi­sia, nar­ra­tii­vi­sia ja rat­kai­su­kes­kei­siä kou­lu­tuk­sia aiheis­ta mm.:

 • Työ­ryh­mä­tai­dot käyttöön(esimies-/alaistaidot
 • Ryh­mä­dy­na­miik­ka ja tem­pe­ra­men­tit esi­mies­työs­sä
 • Rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen työ­ote
 • Asiak­kaan osal­lis­ta­mi­sen ja moti­voin­nit mene­tel­mät
 • Toi­min­nal­li­set mene­tel­mät asia­kas­työs­sä
 • Voi­ma­va­ro­ja esi­mie­hel­le!

MITÄ OVAT METÄSSÄ! - koulutukset?

Me tar­joam­me teil­le täy­den pal­ve­lun luon­to­kou­lu­tus­ko­ke­muk­sen, jos­sa läh-dem­me omal­le laa­vul­lem­me Vesi­lah­teen. Siel­lä meil­lä on val­mii­na läm­min nuo­tio sekä miel­lyt­tä­vä ja rau­hal­li­nen kou­lu­tusym­pä­ris­tö met­sän sii­mek­ses-sä. Läh­tö­koh­tai­ses­ti METÄSSÄ! – kou­lu­tuk­set ovat päi­vä­sai­kaan, mut­ta ajan-koh­ta voi olla vaik­ka illal­la aurin­gon­las­kun aikaan. Kou­lu­tuk­seen voi sisäl­tyä jon­kin ver­ran luon­to­po­lul­la käve­lyä, joten varus­tuk­seen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Sisäl­töön kuu­luu:

 • kul­je­tus Tam­pe­reen kes­kus­tas­ta yri­tyk­sem­me mökil­le met­sän sii­mek­seen sekä takai­sin.
 • kou­lut­ta­jan pal­ve­lut, mate­ri­aa­lit sekä vuo­ro­pu­he­lun tuke­mi­nen
 • Lou­nas juo­mi­neen sekä kahvi/tee ja nuo­tio­pul­la

Hinnasto

Hin­ta kou­lu­tus­päi­väl­le

140€ sis. alv

 • 9.00–14.00 (5h)
 • Max osal­lis­tu­ja­mää­rä 10 hlöä

Huom!

Voit tila­ta omal­le tii­mil­le­si oman kou­lu­tus­päi­vän. Lisä­nä on mah­dol­li­suus sau­not­te­luun sekä pal­ju-het­keen.

METÄSSÄ! – hyvinvointi

Ärsyt­tä­vät­kö pelit ja lei­kit ilman sisältöä?Ottavatko luen­not ja bes­ser­vis­se­röin­ti aivoon? Väsyt­tää­kö ja ottaa­ko pan­nuun selit­tä­mät­tö­mäs­tä tai seli­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta syis­tä?
Onko sinul­la hyviä ideoi­ta, joi­ta ei kukaan kuu­le?
Her­mos­tut­taa­ko jat­ku­va muu­tos ja kehit­tä­mi­nen?
Haluat­ko vain rau­has­sa teh­dä työ­tä­si siten kuin olet aina tot­tu­nut?
Osaat­ko ker­toa, mis­tä et pidä ja mikä mät­tää?
Olet­ko roh­kea ja haluat teh­dä asioil­le jotain?

Vil­len Vers­taan METÄSSÄ! – hyvin­voin­ti tar­jo­aa sinun tii­mil­le­si tai yksi­köl­le­si toi­sen­lai­sen koke­muk­sen tyky- tai tyhy­päi­viin. Me tar­joam­me teil­le täy­den pal­ve­lun luon­to­hy­vin­voin­ti­ko­ke­muk­sen, jos­sa läh­dem­me lähi­met­sään laa­vul­le, nuo­tio­pai­kal­le tai yri­tyk­sem­me mökil­le. Siel­lä meil­lä on val­mii­na läm­min nuo­tio sekä miel­lyt­tä­vä ja rau­hal­li­nen ympä­ris­tö met­sän sii­mek­ses­sä. Läh­tö­koh­tai­ses­ti METÄSSÄ! – hyvin­voin­ti on päi­vä­sai­kaan, mut­ta ajan­koh­ta voi olla vaik­ka illal­la aurin­gon­las­kun aikaan. Päi­vään sisäl­tyy jon­kin ver­ran luon­to­po­lul­la käve­lyä, joten varus­tuk­seen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Tavoitteita:

 • työ­hy­vin­voin­nin lisää­mi­nen
 • työ­elä­män laa­dun kehit­tä­mi­nen
 • työ­ni­lon lisää­mi­nen

Toimintaperiaatteita:

 • työyh­tei­söl­le tär­keät tari­nat kes­kei­siä
 • yhtei­sen teke­mi­sen tuke­mi­nen
 • luo­va hul­lut­te­lu sal­lit­tu
 • vaka­vuus ja keveys sal­lit­tu­ja

Sisältöön kuuluu:

 • työyh­tei­söl­le tär­keät tari­nat kes­kei­siä
 • yhtei­sen teke­mi­sen tuke­mi­nen
 • luo­va hul­lut­te­lu sal­lit­tu
 • vaka­vuus ja keveys sal­lit­tu­ja

Hinnasto

1–7 hen­ki­lön METÄSSÄ! – hyvin­voin­ti:

750€ + alv

 • 6 tun­tia
Yli 8 hen­ki­lön METÄSSÄ! – hyvin­voin­ti:

950€ + alv

 • 6 tun­tia