Mitä työnohjaus on

(STO­ryn mukaan)

Työ­noh­jaus on työ­hön liit­ty­vää oppi­mis­ta edis­tä­vä ja orga­ni­saa­tion­toi­min­taa kehit­tä­vä vakiin­tu­nut työ­me­ne­tel­mä.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

  • jol­le mää­ri­tel­lään yhtei­sön toi­min­taa tuke­va tavoi­te
  • jos­sa kes­kus­tel­laan avoi­mes­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti työ­hön ja työyh­tei­söön liit­ty­vis­tä asiois­ta ja koke­muk­sis­ta ja jäsen­ne­tään eri näkö­kul­mia kou­lu­te­tun ohjaa­jan avul­la
  • jos­sa etsi­tään rat­kai­su­ja työn suju­vuu­den paran­ta­mi­sek­si ja ammat­til­li­sen oppi­mi­sen edis­tä­mi­sek­si
  • jon­ka tulok­sel­li­suut­ta arvioi­daan suh­tees­sa ase­tet­tui­hin tavoit­tei­siin

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

  • yhtei­set tavoit­teet sel­kiy­ty­vät
  • teh­tä­vät ja roo­lit jäsen­ty­vät yksi­lö-, ryh­mä- ja orga­ni­saa­tio­ta­sol­la
  • työs­ken­te­ly sujuu parem­min
  • muu­tos­ky­ky ja oppi­mi­nen lisään­ty­vät
  • joh­ta­mi­nen ja yhteis­työ kehit­ty­vät
  • tuot­ta­vuus ja kil­pai­lu­ky­ky saa­vat mah­dol­li­suu­den kas­vaa

Kenelle työnohjaus sopii?

Työ­noh­jaus sopii niil­le, jot­ka halua­vat oppia ja kehit­tyä työs­sään. Kan­nat­taa miet­tiä, mil­lai­nen ohjaus­ta­pa sopii tilan­tee­seen ja tavoit­tei­siin.

Työ­noh­jaus­ta voi­daan antaa yksi­löl­le, ryh­mäl­le tai koko työyh­tei­söl­le. Se sopii eri­lai­sil­le orga­ni­saa­tioil­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Työ­noh­jauk­ses­sa yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä ovat työ ja työyh­tei­sö. Ohjat­ta­vat voi­vat teh­dä samas­sa tii­mis­sä samaa tai eri työ­tä. He voi­vat työs­ken­nel­lä myös saman­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä, mut­ta eri tii­meis­sä. Työ­noh­jaus­ryh­mä voi­daan myös koo­ta saman alan ammat­ti­lai­sis­ta eri työ­pai­koil­ta. Kar­toit­ta­va kes­kus­te­lu työ­noh­jaa­jan kans­sa aut­taa sel­keyt­tä­mään, mikä oli­si paras työs­ken­te­ly­muo­to.

Mei­dän työ­noh­jaus Vil­len Vers­taal­la on dia­lo­gis­ta ja voi­ma­va­ra­kes­keis­tä, toi­min­ta­ta­poi­na nar­ra­tii­vi­set, reflek­tii­vi­set sekä toi­min­nal­li­set mene­tel­mät.

Hinnasto

Työ­noh­jausKes­toHin­ta + ALV 24%
Yksi­lö60min90€
Ryh­mä (2-7hlö)90min250€
Ryh­mä (8->hlö)90min300€
Esi­mies­työ­noh­jaus, yksi­lö60min120€
Esi­mies­työ­noh­jaus, ryh­mä90min350€

Hin­toi­hin sisäl­tyy mat­ka­ku­lut.

Työnohjaajat

Ville Salonen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Per­he- ja psy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, Kela), psyk.sh, työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 44 024 1176

Olen toi­mi­nut yli 20v mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­sä niin työn­te­ki­jä­nä, esi­mie­he­nä kuin yrit­tä­jä­nä. Vuo­des­ta 2014 työ­noh­jaus on ollut yksi pää­teh­tä­vis­tä­ni yrit­tä­jä­nä ja koke­mus­ta on laa­jas­ti sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan lisäk­si työl­li­syy­den­hoi­don sekä nuo­ri­so­työn puo­lel­ta.

Täl­lä het­kel­lä työ­noh­jaan pääl­li­köi­tä, esi­mie­hiä sekä työn­te­ki­jä­ta­soa ja kou­lu­tan tule­via työ­noh­jaa­jia. Työ­ot­tee­ni on dia­lo­gi­nen, reflek­tii­vi­nen sekä rat­kai­su­kes­kei­nen, jos­sa kes­kiös­sä on yksilön/tiimin tavoit­teel­li­nen ja kes­kus­te­le­va vuo­ro­vai­ku­tus. Omia vah­vuuk­sia­ni ovat eri­lai­set krii­si­ti­lan­teet, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ryh­mä­dy­na­miik­ka, muu­tos­työs­ken­te­ly sekä työ­noh­jat­ta­vien amma­til­li­sen ja eet­ti­sen työs­ken­te­lyn kehit­tä­mi­nen. Olen tot­tu­nut ohjaa­maan niin yksi­löi­tä kuin suur­ryh­miä ja kaik­kia sil­tä välil­tä.

Jonni Salonen

Kehit­tä­mis­pää­lik­kö

Lähi­hoi­ta­ja, työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 50 305 7774

Olen toi­mi­nut n. 20v. mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­sä pää­asias­sa työn­te­ki­jä­nä, mut­ta vii­mei­set kol­me vuot­ta myös esi­mie­he­nä ja yrit­tä­jä­nä. Olen toi­mi­nut työ­ura­ni aika­na eri­näi­sis­sä luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä isois­sa sote-alan yri­tyk­sis­sä työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. Työ­hy­vin­voin­ti ja työ­tur­val­li­suus on aina ollut minul­le tär­kei­tä ja täl­lä het­kel­lä opis­ke­len työ­noh­jaa­jak­si.

Työ­noh­jaa­ja­tyy­li­ni on rat­kai­su­kes­kei­nen ja dia­lo­gi­nen. Työ­noh­jaan sekä yksi­löi­tä että ryh­miä, työn­te­ki­jä­ta­sos­ta esi­mie­hiin.

Timo Saari

Vas­taa­va ohjaa­ja

Sosionomi(AMK), työ­noh­jaa­ja (STO­ry)

+358 40 567 0586

Olen toi­mi­nut lähes 15v perus­o­pe­tuk­sen eri­tyi­so­pe­tuk­ses­sa, jos­sa työn sisäl­töön on kuu­lu­nut mm. las­ten­suo­je­lun, per­he­työn ja psy­kiat­rian eri ver­kos­to­ja. Eri­tyi­so­pe­tuk­sen lisäk­si olen työs­ken­nel­lyt työl­li­syys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­ryh­mäs­sä ja nuor­ten työ­pa­ja pal­ve­luis­sa. Tämän het­ken työn­ku­vaa­ni kuu­luu työ­noh­jauk­sen ohel­la esi­mie­he­nä sekä työn­te­ki­jä­nä toi­mi­mi­nen mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­sä Tam­pe­reel­la. Saman­ai­kai­ses­ti olen muka­na Kela:n opis­ke­lu­val­men­nus­pro­jek­tis­sa, jos­sa toteu­tan rat­kai­su­kes­kei­siä lyhyt­te­ra­pia­me­ne­tel­miä.

Työ­ot­tee­ni on dia­lo­gi­nen, reflek­tii­vi­nen sekä rat­kai­su­kes­kei­nen, jos­sa kes­kiös­sä on yksi­lön tai tii­min tavoit­teel­li­nen ja kes­kus­te­le­va vuo­ro­vai­ku­tus. Omiin vah­vuuk­sii­ni kuu­lu­vat mm. vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ryh­mä­dy­na­miik­ka sekä amma­til­li­sen ja eet­ti­sen työs­ken­te­lyn kehit­tä­mi­nen.

Olen tot­tu­nut ohjaa­maan sekä yksi­löi­tä, että ryh­miä.

Essi Porola

Luon­to­toi­min­nan ohjaa­ja, työ­noh­jaa­ja (STOry)Merkonomi, lähi­hoi­ta­ja-oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja

+358 50 384 4177

Olen toi­mi­nut yli 20v asia­kas­pal­ve­lu- ja myyn­ti­teh­tä­vis­sä mm. ravin­to­la-, vakuu­tus- ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan puo­lel­la, jois­ta vii­mei­set 7,5v esi­mies­teh­tä­vis­sä.

Esi­mies­työs­sä panos­tin tii­mi­työ­hön sekä yksi­löi­den oppi­mi­seen, jol­loin osaa­mi­sen lisään­ty­mi­nen taas vah­vis­ti tii­miä enti­ses­tään. Toi­min­ta­ta­pa­ni on osal­lis­ta­va ja rat­kai­su­kes­kei­nen ja vah­vuu­te­ni on moni­puo­li­nen työ­his­to­ria, jon­ka avul­la ymmär­rän eri­lais­ten työn­ku­vien moni­puo­li­suut­ta ja haas­tei­ta. Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len työ­noh­jaa­jak­si sekä oppi­so­pi­muk­sel­la lähi­hoi­ta­jak­si.

Vapaa-ajal­la­ni toi­min par­tio-ohjaa­ja­na nuo­ril­le, olen muka­na koi­ra­ni kans­sa kave­ri­koi­ra­toi­min­nas­sa ja lii­kun pal­jon luon­nos­sa. Näi­tä har­ras­tuk­sia­ni hyö­dyn­nän myös työ­noh­jauk­sis­sa, joten toi­si­naan muka­na voi olla vaih­te­le­vas­ti joku koi­ris­ta­ni tai voim­me pitää työ­noh­jauk­sen met­säs­sä.